Tingimused

Missmarleee.com on Missmarleee OÜ poolt hallatav meediaväljaanne (edaspidi „Väljaanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Väljaandele või on Väljaandel luba teoste kasutamiseks.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Väljaanne ei vastuta Väljaandes avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Väljaanne mistahes kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

 1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord
  1.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
  1.2 Väljaandel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
  1.2.1 muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  1.2.2 muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
  1.3 Üldtingimuste muudatusest teavitab Väljaandja tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
  1.4 Väljaandja teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel, e-posti teel või muul viisil.
  1.5 Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Väljaandjaga üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.
 2. Tellija õigused
  2.1 Tellijal on õigus lugeda tema poolt tellitud perioodil Väljaannet.
  2.2 Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
  2.3 Tellijal on õigus esitada väljaannet puudutavad pretensioonid aadressil marlee.karja@gmail.com kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
  2.4 Tellimustega seotud pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni kaks (2) kuud alates klienditeenindusse pöördumisest.
  2.5 Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.
  2.6 Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Tellija kuni kehtiva tellimisperioodi lõpu kuupäevani.
  2.7 Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg.
  2.8 Pangakaardi ja mobiiliga püsimakse tellimuse korral ettemakstud raha ei tagastata.
 3. Tellija kohustused
  3.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.
  3.2 Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
  3.3 Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
  3.4 Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
  3.5 Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.
  3.6 Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime (e-mail). Ligipääsuõiguse võimaldamine teisele isikule on keelatud. Kui väljaandja tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatata või lõpetada.
 4. Püsimakse pangakaardi või mobiiliga
  4.1 Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
  4.2 Uus tellimus luuakse eelmise tellimuse lõpu kuupäeval.
  4.3 Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
  4.4 Mobiilimaksega tasudes lisandub kuumakse järgmise kuu mobiiliarvele.
  4.5 Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
  4.6 Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni.
  4.7 Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
  4.8 Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada:
  4.8.1 logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com
 5. Autoriõigused
  5.1 Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Väljaande kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
  5.2 Väljaande kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Väljaande sotsiaalmeedia kontodel. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.
 6. Materjalide refereerimine
  6.1 Väljaandes avalikustatud teoseid tohib ilma Väljaande eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 10 (kümme) lause ulatuses, samuti peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Väljaandele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama loo alguses hüperlinki Väljaande veebilehele.
  6.2 Väljaandes avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil marlee.karja@gmail.com. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Väljaandes avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.